Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych. Skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w klasach 4-8 oraz szkołach ponadpodstawowych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji.
W toku działalności pedagogicznej będą potrafili wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zdobędą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju.Absolwenci zostaną wyposażeni także umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Psychologia rozwojowa i osobowości
Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i profilaktyki
Psychologia ogólna z elementami psychologii różnic indywidualnych
Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne
Warsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Pedagogika ogólna - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
System oświaty - prawo i polityka oświatowa
Projektowanie i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Współczesne koncepcje kształcenia - innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
Pedeutologia z etyką


SEMESTR II

Diagnostyka psychopedagogiczna
Bezpieczeństwo, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Partnerstwo edukacyjne i współpraca z rodzicami
Dydaktyka ogólna
Emisja i higiena głosu
Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia


SEMESTR III

Dydaktyka nauczania języka obcego
Podstawa programowa a program nauczania języka obcego
Dobór i ocena materiału nauczania
Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia
Metodyka nauczania języka obcego
Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego

Praktyka - 90 godzin.

Łączna liczba godzin - 535 (145h wykładów + 300h ćwiczeń + 90h praktyk)
60 punktów ECTS

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]