Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (UNS)

ADRESACI:

Studia skierowane są w szczególności do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie.

CZAS TRWANIA:

3 semestry – 410 godzin zajęć (w tym 60 godzin praktyk)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

I semestr

Psychologia rozwojowa
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Edukacja zdrowotna
Anatomia funkcjonalna z biomechaniką
Elementy teorii i metodyki wychowania fizycznego
Fizjologia wysiłku fizycznego
Patofizjologia wad postawy
Motoryczność dzieci i młodzieży
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

II semestr

Diagnoza rozwoju fizycznego i motorycznego
Diagnostyka w ocenie postawy ciała
Profilaktyka zaburzeń statyki ciała
Edukacja i reedukacja posturalna
Gimnastyka usprawniająca w poszczególnych rodzajach wad postawy
Bezpieczeństwo, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
Teoria i metodyka kinezyterapii

III semestr

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Projektowanie programów edukacyjnych z zakresu gimnastyki korekcyjnej
Gry i zabawy ruchowe w profilaktyce i korektywie wad postawy
Terapia ruchem, muzyką i zabawą
Ćwiczenia relaksacyjne i koncentrujące

Praktyka – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne