Ochrona środowiska (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia są kierowane do:

  • pracowników zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego w jednostkach samorządu terytorialnego
  • pracowników różnych instytucji i zakładów pracy związanych z oceną stanu środowiska i jego ochrony (ochrona wód i gleby, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa i inne).
  • absolwentów szkół wyższych wszystkich typów zajmujących się zawodowo ekologią, ochroną przyrody i ochroną środowiska

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Ekonomia w ochronie środowiska
Zarządzanie środowiskiem
Metodyka sporządzania raportu z oceny oddziaływania na środowisko
Ochrona wód i gleby
Gospodarka odpadami i technologie utylizacji odpadów
Ochrona powietrza i technologie oczyszczania gazów
Bezpieczeństwo systemów środowiskowych i technicznych
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
Metodyka opracowania pozwolenia zintegrowanego i wniosków o pozwolenia sektorowe w zakresie emisji zanieczyszczeń, poboru wody i zrzutu ścieków
Zarządzanie zasobami ludzkimi

1 rata2 raty4 raty
Umowa zwykła4900 złotych5200 złotych5600 złotych
Umowa zniżkowa 5%4655 złotych4940 złotych5320 złotych
Umowa zniżkowa 10%4410 złotych4680 złotych5040 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]