Wychowanie fizyczne (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż wychowanie fizyczne. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Wychowanie fizyczne otrzymuje kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego szkole podstawowej i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 570 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
Anatomia
Fizjologia wysiłku fizycznego
Biomechanika
Antropologia i antropomotoryka
Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej
Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego
Edukacja zdrowotna
Zabawy i gry ruchowe
Rytmika i taniec
Gimnastyka
Rozwój psychoruchowy dieci i młodzieży szkolnej
Lekkoatletyka
Metodyka pływania
Metodyka gier zespołowych – koszykówka
Metodyka gier zespołowych – piłka nożna
Metodyka gier zespołowych – piłka ręczna
Podstawy turystyki i rekreacji szkolnej
Biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej
Praktyka – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne