Pedagogika specjalna – Logopedia (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Studia adresowane są do nauczycieli z posiadanym tytułem magistra oraz uprawnieniami pedagogicznymi.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności nadające pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (praca z dziećmi i dorosłymi).

CZAS TRWANIA:

Studia trwają cztery semestry – 780 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 180 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 500 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)
oraz
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela
Praktyka I – 60 godzin

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
Podstawy neuropsychologii
Mózgowe mechanizmy mowy
Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
Zaburzenia głosu i mowy
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Podstawy audiologii i foniatrii
Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu
Logorytmika i logopedia artystyczna
Diagnoza i terapia dysleksji
Profilaktyka logopedyczna
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Zaburzenia mowy u dorosłych
Diagnoza logopedyczna
Wczesna interwencja logopedyczna
Metodyka terapii logopedycznej
Metodyka wychowania słuchowego
Terapia zaburzeń płynności mówienia
Podstawy języka migowego
Praktyka II – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne