Technika (WSHE)

ADRESACI:

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia przygotowują i dają uprawnienia do nauczania przedmiotu technika na wszystkich poziomach kształcenia.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 430 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 60 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Projektowanie i dokumentacja techniczna
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy mechaniki
Dydaktyka nauczania techniki
Technologie obróbki materiałów
Historia postępu technicznego
Technika w środowisku ucznia
Żywienie człowieka
Technologie informacyjne
Wychowanie komunikacyjne
Ergonomia , bezpieczeństwo i organizacja pracy

Praktyka pedagogiczna – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz