Historia (WSHE)

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie (studia 1. lub 2. stopnia) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania HISTORII we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 560 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Historia Polski XIX w.
Historia nowożytna Polski do 1795r.
Historia powszechna XIX w.
Historia nowożytna powszechna
Historia średniowieczna Polski
Historia powszechna średniowieczna
Histria Polski 1918-1944
Historia Polski po II wojnie światowej
Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII)
Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej)
Historia powszechna po II wojnie światowej.
Historia starożytna powszechna
Wtęp do badań historycznych
Archeologia ziem polskich
Nauki pomocnicze historii

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz