Geografia (WSHE)

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania GEOGRAFII we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 545 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna
Geografia społeczno – ekonomiczna II – geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu
Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb
Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia
Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej
Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się
Geologia
Geografia regionalna z elementami geografii kultur
Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
Geografia krajobrazu
Kartografia i topografia
Teledetekcja i GIS
Astronomiczne podstawy geografii

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz