Geografia (WSHE)

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania GEOGRAFII we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 545 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna
Geografia społeczno – ekonomiczna II – geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu
Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb
Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia
Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej
Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się
Geologia
Geografia regionalna z elementami geografii kultur
Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
Geografia krajobrazu
Kartografia i topografia
Teledetekcja i GIS
Astronomiczne podstawy geografii

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne