Przygotowanie pedagogiczne (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w klasach 4-8 oraz szkołach ponadpodstawowych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji. W toku działalności pedagogicznej będą potrafili wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zdobędą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju.

Absolwenci zostaną wyposażeni także w umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Ponadto uzyskują uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego ukończyli już studia pierwszego lub drugiego stopnia (np. matematyka, biologia, historia itp.), na wszystkich etapach edukacyjnych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Psychologia uczenia się dzieci
Podstawy dydaktyki
Psychologia rozwojowa i osobowości
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Podstawy pedagogiki specjalnej
Pedagogika społeczna
Prawo oświatowe
Psychologia ogólna
Pedagogika ogólna
Szkoła jako instytucja wychowawcza
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie
Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
Kulturowe podstawy edukacji
Profilaktyka w szkole
Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela
Trening skutecznej komunikacji i asertywności
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności wychowawczych
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
Metoda Dobrego Startu

Praktyka pedagogiczna – 150 godzin

Łączna liczba godzin - 665 (225h wykładów + 290h ćwiczeń + 150h praktyk)
63 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3420 złotych3705 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3240 złotych3510 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]