Przygotowanie pedagogiczne (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w różnych typach szkół.

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 665 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 150 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Psychologia uczenia się dzieci
Podstawy dydaktyki
Psychologia rozwojowa i osobowości
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Podstawy pedagogiki specjalnej
Pedagogika społeczna
Prawo oświatowe
Psychologia ogólna
Pedagogika ogólna
Szkoła jako instytucja wychowawcza
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie
Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
Kulturowe podstawy edukacji
Profilaktyka w szkole
Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela
Trening skutecznej komunikacji i asertywności
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności wychowawczych
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
Metoda Dobrego Startu

Praktyka pedagogiczna – 150 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne