Bibliotekoznawstwo (WSHE)

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym planujących podjęcie pracy w bibliotekach publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 545 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
Historia bibliotek i książek
Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
Literatura dla dzieci i młodzieży
Informacja naukowa
Technika pracy umysłowej
Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki
Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją
Systemy biblioteczne
Tworzenie serwisów internetowych
Zbiory biblioteczna, ich opracowanie i ochrona
Edukacja medialna

Praktyka biblioteczna – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz