Język polski (WSHE)

ADRESACI:
Studia podyplomowe na kierunku Język polski skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski.  Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty.  Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.  Absolwent studiów Język polski otrzymuje kwalifikacje do nauczania języka polskiego szkole podstawowej i szkołach średnich.
Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 580 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Gramatyka języka polskiego
Historia języka polskiego
Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką
Dydaktyka nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII
Dydaktyka nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Poetyka i analiza dzieła literackiego
Literatura powszechna
Literatura renesansu, baroku, oświecenia z analizą tekstów literackich
Literatura romantyzmu i pozytywizmu z analizą tekstów literackich
Literatura Młodej Polski i XX w, z analizą tekstów literackich
Literatura dla dzieci i młodzieży
Tekst literacki w szkole – analiza i interpretacja
Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania
Wiedza o kulturze współczesnej

Praktyka – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz