Zarządzanie w ochronie zdrowia (UNS)

ADRESACI:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia zagłębiają się w tematykę ochrony zdrowia

CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 180 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Systemy organizacji ochrony zdrowia
Podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
Nadzór sanitarno – epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem
Podstawy organizacji i zarządzania w instytucjach
Strategia zarządzania i planowania w jednostkach ochrony zdrowia. Zarządzanie strategiczne
Strategie kontraktowania świadczeń medycznych
Systemy informacyjne i informatyczne oraz ich zastosowanie w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia
Systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia
Marketing usług medycznych
Zarządzanie jakością w placówkach ochrony zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi i motywowanie pracowników
Biznesplan dla zakładu opieki zdrowotnej
Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
Podstawy rachunkowości w jednostkach ochrony zdrowia
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia
Prawo pracy
Public Relations w ochronie zdrowia

Praktyki – 30 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne