Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.
Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych. 

Uwaga: Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza – od 1 września 2015 r. – obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego. W konsekwencji wprowadzono okres przejściowy (do 31 sierpnia 2020 r.) do uzyskania przez nauczycieli przedszkoli (osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach) wymaganych kwalifikacji do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego. W przypadku języka angielskiego kwalifikacje potwierdzają zdane z odpowiednimi wynikami takie egzaminy, jak First Certyficate in English (FCE), Cambridge Assesment English (CEA) czy International English Language Testing System (IELTS).  

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 560 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 60 godzin).  

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

czesne: 3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
Umiejętność czytania ze zrozumieniem
Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym
Znajomość struktur gramatycznych
Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
Sprawność pisania (poziom elementarny)
Dydaktyka nauczania języka niemieckiego w przedszkolu
Dydaktyka nauczania języka niemieckiego w klasach I-III
Dydaktyka nauczania języka niemieckiego dziecka z dysleksją
Fonetyka – przykładowe techniki
Kształtowanie sprawności mówienia
Środki audiowizualne w nauczaniu j. niemieckiego
Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje i twórcze rozwiązania metodyczne
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
Praktyka – 60 godzin

Cel studiów podyplomowych: przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenia absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej.
Słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami – Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity – obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1207) 
zgodnie z § 11 ust. 4
Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I−III szkół podstawowych posiada również osoba,
1.
która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I−III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2,
2.
a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia,
3.
i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne