Informatyka (WSHE)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.
Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 625 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

czesne: 3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)
oraz
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).  

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe
Podstawy algorytmiki i programowania
Dydaktyka nauczania informatyki w klasach I-III
Dydaktyka nauczania informatyki w klasach IV-VIII
Dydaktyka nauczania informatyki w szkole ponadpodstawowej
Architektura komputera klasy PC
Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
Elementy grafiki komputerowej
Techniki tworzenia stron internetowych
Systemy operacyjne
Bazy danych
Praktyka pedagogiczna – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne