NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (WOS) – (WSHE)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania Wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 530 godzin zajęć (64 pkt. ECTS)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole
Psychologia rozwojowa i osobowości
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela

Podstawy prawa wspólnotowego
Historia integracji europejskiej
Wstęp do nauki o państwie
Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Polski
Metodyka wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Wybrane zagadnienia z historii powszechnej
Międzynarodowe stosunki polityczne.Teoria i praktyka
Stystemy polityczne państw wysokorozwiniętych
System polityczy RP
Wstęp do zagadnień z socjologii
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Wstęp do prawa
Podstawowe zagadnienia z ekonomii
Doktryny i ruchy polityczne
Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego
Społeczno – kulturowe aspekty integracji europejskiej
Podstawy prawa konstytucyjnego i prawa człowieka
Prawo samorządu terytorialnego
Kościoły i związki wyznaniowe
Emisja i higiena głosu
Technologie informatyczne
Praktyka (60 godzin)

Poproś o dokumenty rekrutacyjne