Nauczanie przedmiotów na kierunku dietetyka

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ w Brzegu.
Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 600 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)  – 62 pkt ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.  

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty

Żywienie człowieka – wybrane zagadnienia, aktualny stan wiedzy
Biologia człowieka – wybrane zagadnienia
Emisja i higiena głosu
Bezpieczeństwo żywności
Technologia gastronomiczna i sztuka kulinarna
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Gastronomia dietetyczna
Psychologia odżywiania
Informatyzacja w żywieniu i dietetyce
Dietetyka
Edukacja żywieniowa
Systemy zapewnienia jakości w żywieniu zbiorowym (GMP, GHP, ISO, HACCP)
Elementy organizacji, zarządzania  i etyka w pracy dietetyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii i zakładach żywienia zbiorowego
Wykorzystanie technologii informacyjnych. i komunikacyjnych w nauczaniu
Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne