Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) (WSHE)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 600 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)
oraz
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIE OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, formy występowania
Zagrożenia czasu kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania
Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej
Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej
Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).
Systemy obronności Rzeczpospolitej Polskiej
Ratownictwo
Pierwsza pomoc medyczna
Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie
Ochrona ludności i obrona cywilna
Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia
Strzelectwo sportowe i bieg na orientację
Podstawy planowania i organizowania działań
Terenoznawstwo
Przeciwdziałanie przemocy w szkole
Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju
Służba wojskowa
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Problematyka uzależnień


Praktyka pedagogiczna – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne