Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) – WSHE

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 530 godzin zajęć (65 pkt. ECTS)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia uczenia się dzieci
Podstawy dydaktyki
Psychologia rozwojowa i osobowości
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, formy występowania
Zagrożenia czasu kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania
Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w klasach IV-VIII
Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej
Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).
Systemy obronności Rzeczpospolitej Polskiej
Ratownictwo
Pierwsza pomoc medyczna
Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie
Ochrona ludności i obrona cywilna
Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia
Strzelectwo sportowe i bieg na orientację
Podstawy planowania i organizowania działań
Terenoznawstwo
Przeciwdziałanie przemocy w szkole
Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju
Służba wojskowa
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Problematyka uzależnień
Praktyka – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne