WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WSHE)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci
(w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia).

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635).

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry –405 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 60 godz. )

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ: Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Podstawy diagnozy pedagogicznej

Etyka zawodu nauczyciela

Prawidłowości i zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dziecka
Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych dzieci
ADHD – zespół hiperkinetyczny z zaburzeniami uwagi
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
Zaburzenia mowy u dzieci
Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju komunikacji językowej dziecka
Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne
Przemoc w rodzinie. Problemy dziecka maltretowanego fizycznie i psychicznie . Specyfika pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym
Deficyty sensoryczne u dzieci
Dyspraksja i inne zaburzenia rozwou funkcji motorycznych u dzieci
Zaburzenia psychosomatyczne
Zaburzenia odżywiania
Tiki i zaburzenia obsesyjno- kompulsywne u dzieci
Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami
Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu
Leworęczność i oburęczność u dzieci – wczesna diagnoza i zasady postępowania
Wczesna interwencja w autyźmie
Zaburzenia mowy u dzieci. Profilaktyka logopedyczna w aspekcie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja

Praktyka – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne