MATEMATYKA (WSHE)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 470 godzin zajęć (59 pkt. ECTS)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia uczenia się dzieci
Podstawy dydaktyki
Psychologia rozwojowa i osobowości
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

Geometria elementarna
Podstawy analizy matematycznej
Metodyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII)
Metodyka nauczania matematyki (szkoła ponadpodstawowa)
Metodyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią
Elementy logiki matematycznej
Geometria analityczna
Arytmetyka i algebra
Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką
Praktyka – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne