Integracja sensoryczna (WSHE)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Brzegu.

Studia podyplomowe „INTEGRACJA SENSORYCZNA W TEORII I PRAKTYCE” są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu metody integracji sensorycznej. Studia przygotują słuchacza do prowadzenia samodzielnej diagnozy dziecka oraz prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo studiów podyplomowych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 620 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćć (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Podstawy neuropsychologii
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych.
Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.
Zaburzenia integracji sensorycznej
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Programowanie terapii w zaburzeniach SI
Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne
Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
Sala SI ćwiczenia praktyczne
Pierwsza pomoc
Praktyka – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne