Integracja sensoryczna (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe „INTEGRACJA SENSORYCZNA W TEORII I PRAKTYCE” są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu metody integracji sensorycznej. Studia przygotują słuchacza do prowadzenia samodzielnej diagnozy dziecka oraz prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo studiów podyplomowych.

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego oraz kwalifikacji pedagogicznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 620 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Podstawy neuropsychologii
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych.
Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.
Zaburzenia integracji sensorycznej
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Programowanie terapii w zaburzeniach SI
Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne
Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
Sala SI ćwiczenia praktyczne
Pierwsza pomoc
Praktyka – 120 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne