TYFLOPEDAGOGIKA (UNS)

ADRESACI:

Studia podyplomowe Tyflopedagogika mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

CO ZYSKUJESZ:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy z dzieckiem/osobami z dysfunkcją wzroku.
Absolwent posiada wiedzę i kompetencje metodyczne umożliwiające diagnozowanie potrzeb oraz projektowanie i organizowanie efektywnego procesu edukacji i terapii osób niewidomych i słabowidzących na różnych poziomach edukacji,  a także efektywną  współpracę w zespołach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (495 godzin zajęć w tym  120 godzin praktyk)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)
oraz
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Psychologia rozwojowa
2. Psychologia kliniczna z psychopatologią
3. Pedagogika specjalna
4. Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
5. Psychologiczne i społeczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością
6. Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjanych trudnościach edukacyjnych
7. Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
8. Komunikacja interpersonalna-interakcje społeczne
9. Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
10. Tyflopedagogika
11. Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku
12. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących
13. Funkcjonowanie i przemieszczanie się osób niewidomych i słabowidzących
14. Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących
15. Dydaktyka specjalna
16. Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
17. Organizacja procesu kształcenia uczniów ze SPE – wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja uczniów z zaburzeniami w rozwoju
18. Specyfika kształcenia uczniów z dysfunkcją wzroku
19. Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dzieci niewidomych i słabowidzących
20. Metodyka nauczania i wychowania uczniów niewidomych i słabowidzących
21. Brajlowskie metody porozumiewania się
22. Przestrzeń funkcjonalna i wykorzystanie jej w pracy z dzieckiem z wadą wzroku
23. Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabowidzących i niewidomych
24. Seminarium dyplomowe
25. Praktyki

Poproś o dokumenty rekrutacyjne