Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) (UNS)

ADRESACI:

Studia podyplomowe Tyflopedagogika mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

CO ZYSKUJESZ:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy z dzieckiem/osobami z dysfunkcją wzroku.
Absolwent posiada wiedzę i kompetencje metodyczne umożliwiające diagnozowanie potrzeb oraz projektowanie i organizowanie efektywnego procesu edukacji i terapii osób niewidomych i słabowidzących na różnych poziomach edukacji,  a także efektywną  współpracę w zespołach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:

3 semestry – 630 godzin zajęć (w tym 180 godzin praktyk)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)
oraz
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
Surdopedagogika i elementy tyflopedagogiki
Diagnostyka tyflopedagogiczna

SEMESTR II

Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
Metody wspomagania oraz terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
Projektowanie działań w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Współpraca z rodziną dziecka/dorosłego z niepełnosprawnością wzrokową
Edukacja włączająca ucznia z niepełnosprawnością wzrokową
Pedeutologia tyflopedagogiczna pedagogiczna
Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością wzrokową

SEMESTR III

Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z niepełnosprawnością wzrokową
Metody i programy terapii ucznia/dorosłego z niepełnosprawnością wzrokową
Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową
Alfabet Braille’a

Praktyka – 180 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne