SURDOPEDAGOGIKA (UNS)

ADRESACI:

Studia podyplomowe Surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

CO ZYSKUJESZ:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego. Studia obejmują przedmioty pozwalające zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania rewalidacyjnego w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (485 godzin zajęć w tym  120 godzin praktyk)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)
oraz
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Psychologia rozwojowa
2. Psychologia kliniczna z psychopatologią
3. Pedagogika specjalna
4. Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
5. Psychologiczne i społeczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością
6. Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjanych trudnościach edukacyjnych
7. Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
8. Komunikacja interpersonalna-interakcje społeczne
9. Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
10. Surdopedagogika
11. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
12. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci słabosłyszących i niesłyszących
13. Surdologopedia
14. Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niesłyszących i słabosłyszących
15. Dydaktyka specjalna
16. Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o SPE
17. Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
18. Organizacja procesu kształcenia uczniów ze SPE – wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja uczniów z zaburzeniami w rozwoju (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, dysfunkcje wzroku, całościowe i prarcjalne zaburzenia w rozwoju, zaburzenia sprzężone, zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, niedostosowanie społeczne etc.)
19. Specyfika kształcenia uczniów z dysfunkcją słuchu
20. Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących
21. Metodyka nauczania i wychowania uczniów niesłyszących i słabosłyszących
22. Komunikacja językowa w nauczaniu uczniów słabosłyszących i niesłyszących
23. Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących
24. Seminarium dyplomowe
25. Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne