DIAGNOZA i TERAPIA PEDAGOGICZNA (UNS)

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci nabędą również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

CO ZYSKUJESZ:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola,szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 410 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna –  120 godzin)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:
1. Psychologiczne podstawy procesów uczenia się
2. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
3. Trudności edukacyjne
4. Diagnostyka psychopedagogiczna
5. Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego
6. Prawne uwarunkowania orzecznictwa pedagogicznego
7. Współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Warsztat umiejętności wychowawczych
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – diagnoza i terapia
11. Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
13. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
14. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania w przedszkolu i szkole
15. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
16. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
17. Elementy metodyki zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
18. Elementy metodyki zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
19. Dziecko przewlekle chore w szkole masowej
20. Elementy socjoterapii w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i z zaburzeniami zachowania
21. Specyfika pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera

Poproś o dokumenty rekrutacyjne