TERAPIA PEDAGOGICZNA

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad ortograficznych oraz prowadzenie z uczniami (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych.
Słuchacze zapoznają się z możliwościami różnorodnych metod reedukacyjnych oraz budowaniu indywidualnych programów terapeutycznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 410 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna –  120 godzin)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:
1. Psychologiczne podstawy procesów uczenia się
2. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
3. Trudności edukacyjne
4. Diagnostyka psychopedagogiczna
5. Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego
6. Prawne uwarunkowania orzecznictwa pedagogicznego
7. Współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Warsztat umiejętności wychowawczych
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – diagnoza i terapia
11. Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
13. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
14. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania w przedszkolu i szkole
15. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
16. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
17. Elementy metodyki zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
18. Elementy metodyki zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
19. Dziecko przewlekle chore w szkole masowej
20. Elementy socjoterapii w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i z zaburzeniami zachowania
21. Specyfika pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera

Poproś o dokumenty rekrutacyjne