Pedagogika specjalna – Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) (UNS)

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci nabędą również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

CO ZYSKUJESZ:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola,szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 630 godzin zajęć (w tym 180 godzin praktyk)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:
SEMESTR I
Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Teoretyczne podstawy pedagogiki korekcyjnej
Psychologiczno-pedagogiczne aspekty pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych
Organizacja instytucji w systemie wsparcia dziecka/ucznia o SPE – aspekty prawne
SEMESTR II
Podstawy neuropsychologii
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się
Zasady edukacji i terapii dziecka/ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Diagnoza funkcjonalna i wspomaganie rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z grupy ryzyka
Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Planowanie, organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczo-pedagogicznej
Metody terapii pedagogicznej
Profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się
SEMESTR III
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych i grupowych planów korekcyjno-kompensacyjnych
Warsztat terapeuty pedagogicznego

Praktyka – 180 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne