SPEKTRUM AUTYZMU – DIAGNOZA, EDUKACJA, TERAPIA I REWALIDACJA

ADRESACI:

Studia skierowane są w szczególności do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnący uzyskać uprawnienia do pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteria diagnostyczne i podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

CO ZYSKUJESZ:

Słuchacze zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. podejmowania kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem aspergera) we wszystkich typach przedszkoli i szkół a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający. 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113). Nowe regulacje wprowadziły – w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania:

  • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub
  • specjalistów, lub w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
  • pomoc nauczyciela
    – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
CZAS TRWANIA:

3 semestry (525 godzin zajęć, w tym 120 godzin praktyk)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.
ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Psychologia rozwojowa i kliniczna
2. Elementy neurologii dziecięcej
3. Pedagogika specjalna
4. Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
5. Kryteria diagnostyczne i wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu
6. Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem ze spektrum autyzmu
7. Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
8. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
9. Współpraca z rodzicami dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
10. Dydaktyka specjalna
11. Psychologiczne podstawy rewalidacji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
12. Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
13. Metodyka nauczania i wychowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
14. Metodyka kształcenia specjalnego ucznia z zaburzeniami spektrum autyzmu
15. Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
16. Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
17. Stymulacja zmysłow i integracja sensoryczno-motoryczna
18. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole
19. Terapia psychopedagogiczna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – kompetencje nauczyciela i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle prawa oświatowego
20. Metody terapii dziecka ze spektrum autyzmu
21. Arteterapia
22. Wykorzystanie nowoczesnych technologiii w pracy terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
23. Emisja i higiena głosu

“Praktyka (120 godzin) w zakresie pedagogiki specjalnej (edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
/celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz konfrontowanie nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym/”

Poproś o dokumenty rekrutacyjne