Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia skierowane są w szczególności do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnący uzyskać uprawnienia do pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteria diagnostyczne i podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

Słuchacze zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. podejmowania kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem aspergera) we wszystkich typach przedszkoli i szkół a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający. 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113). Nowe regulacje wprowadziły – w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania:

  • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub
  • specjalistów, lub w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
  • pomoc nauczyciela
    – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

UWAGA: NIE JEST WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE INNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych 
Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego 
Przygotowanie merytoryczne w zakresie Pedagogiki leczniczo-terapeutycznej Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
Diagnoza psychopedagogiczna - metody i narzędzia w diagnozowaniu autyzmu 


SEMESTR II

Metody wspomagania rozwoju dziecka i terapii autyzmu  
Elementy neurologii dziecięcej 
Wczesna interwencja 
Zasady edukacji i terapii dzieci i uczniów z zaburzeniami spektrum autyzmu 
Projektowanie działań edukacyjno-terapeutycznych 
Komunikacja alternatywna i wspomagająca 
Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 
Edukacja włączająca ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
Pedeutologia z deontologią
Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


SEMESTR III

Metodyka wczesnego wspomagania ucznia z zaburzeniami spektrum autyzmu
Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Metody i programy terapii indywidualnej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna
Doradztwo edukacyjno-zawodowe i wspieranie rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Praktyka – 180 godzin

Łączna liczba godzin - 630 (130h wykładów + 320h ćwiczeń + 180h praktyk)
60 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 04.04.2024 r Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych słuchaczy180 zł
3 900 zł3 600 zł
Cena na drugi zapis oraz dla absolwentów180 zł-200 zł-200 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]