Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (UNS)

ADRESACI:

Studia skierowane są w szczególności do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnący uzyskać uprawnienia do pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteria diagnostyczne i podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

CO ZYSKUJESZ:

Słuchacze zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. podejmowania kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem aspergera) we wszystkich typach przedszkoli i szkół a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający. 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113). Nowe regulacje wprowadziły – w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania:

  • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub
  • specjalistów, lub w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
  • pomoc nauczyciela
    – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
CZAS TRWANIA:

3 semestry – 610 godzin zajęć (w tym 180 godzin praktyk)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
Diagnoza psychopedagogiczna – metody i narzędzia w diagnozowaniu autyzmu

SEMESTR II

Metody wspomagania rozwoju dziecka i terapii autyzmu
Elementy neurologii dziecięcej
Wczesna interwencja
Zasady edukacji i terapii dzieci i uczniów z zaburzeniami spektrum autyzmu
Projektowanie działań edukacyjno-terapeutycznych
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
Edukacja włączająca ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedeutologia z deontologią
Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

SEMESTR III

Metodyka wczesnego wspomagania ucznia z zaburzeniami spektrum autyzmu
Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Metody i programy terapii indywidualnej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna
Doradztwo edukacyjno-zawodowe i wspieranie rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Praktyka – 180 godzin.

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne