OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

ADRESACI:

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z dziećmi poniżej normy intelektualnej, ponadto posiądzie umiejętność dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów, umiejętność konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz umiejętność pracy z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Psychologia rozwojowa
2. Psychologia kliniczna z psychopatologią
3. Pedagogika specjalna
4. Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
5. Psychologiczne i społeczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością
6. Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych trudnościach edukacyjnych
7. Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
8. Komunikacja interpersonalna-interakcje społeczne
9. Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
10. Dydaktyka specjalna
11. Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
12. Oligofrenopedagogika
13. Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
14. Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
15. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
16. Metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
17. Metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
18. Rewalidacja indywidualna
19. Metodyka wychowania w internacie
20. Arteterapia
21. Alternatywne sposoby komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym
22. Komputer w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

“Praktyka w zakresie pedagogiki specjalnej (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)
/celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz konfrontowanie nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym/”   – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne