Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika (UNS)

ADRESACI:

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z dziećmi poniżej normy intelektualnej, ponadto posiądzie umiejętność dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów, umiejętność konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz umiejętność pracy z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia rozwojowa
Psychologia kliniczna z psychopatologią
Pedagogika specjalna
Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
Psychologiczne i społeczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością
Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjanych trudnościach edukacyjnych
Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
Komunikacja interpersonalna-interakcje społeczne
Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
Dydaktyka specjalna
Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
Oligofrenopedagogika
Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
Metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
Metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
Rewalidacja indywidualna
Metodyka wychowania w internacie
Arteterapia
Alternatywne sposoby komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym
Komputer w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnieydaktyka specjalna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne