DORADZTWO ZAWODOWE

ADRESACI:
Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe mają charakter kwalifikacyjny – umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1591) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).
Studia adresowane są w szczególności do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych, które chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego a także absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, które planują związać swoją karierę zawodową z systemem poradnictwa edukacyjnego i zawodowego.
CEL STUDIÓW:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. Główny nacisk w programie kształcenia położony jest na metodykę pracy doradcy zawodowego – strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb doradztwa zawodowego oraz nowoczesną metodykę działań doradczych. Słuchacz przygotowany będzie do koordynacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i ewaluacją Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego.
CO ZYSKUJESZ:
Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego. Absolwenci są kompleksowo przygotowani do podejmowania działań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. kształtowania u uczniów aktywnych postaw wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego. Sprawnie posługują się warsztatem pracy szkolnego doradcy kariery, wykorzystując nowoczesną metodykę pracy doradcy edukacyjno-zawodowego m.in. e-doradztwo.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
2. Zawodoznawstwo
3. Poradnictwo zawodowe i personalne – podstawy prawne
4. Doradztwo zawodowe i personalne w UE
5. Psychologia podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych – diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
6. Współczesny rynek pracy – prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
7. Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji – edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
8. Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
9. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – style pracy doradczej, zarządzanie zmianą i organizacja świadczenia usług doradczych
10. Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy
11. Warsztat pracy doradcy zawodowego – kierowanie rozwojem
12. Metodyka doradztwa zawodowego
13. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
14. Metodyka pracy doradczej grupowej
15. Metodyka pracy doradczej indywidualnej
16. Planowanie kariery – Indywidualny Plan Działania
17. Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego oraz e-doradztwo
18. Superwizja w doradztwie zawodowym
19. Praktyka – 60 godzin.

Poproś o dokumenty rekrutacyjne