DORADCA ZAWODOWY

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca studia I lub II stopnia oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
2. Zawodoznawstwo
3. Poradnictwo zawodowe i personalne – podstawy prawne
4. Doradztwo zawodowe i personalne w UE
5. Psychologia podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych – diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
6. Współczesny rynek pracy – prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
7. Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji – edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
8. Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
9. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – style pracy doradczej, zarządzanie zmianą i organizacja świadczenia usług doradczych
10. Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy
11. Warsztat pracy doradcy zawodowego – kierowanie rozwojem
12. Metodyka doradztwa zawodowego
13. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
14. Metodyka pracy doradczej grupowej
15. Metodyka pracy doradczej indywidualnej
16. Planowanie kariery – Indywidualny Plan Działania
17. Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego oraz e-doradztwo
18. Superwizja w doradztwie zawodowym
19. Praktyka – 60 godzin.

Poproś o dokumenty rekrutacyjne