WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

ADRESACI:

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Studia przygotowują do pracy z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry –670 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 150 godz. )
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Etyka zawodu nauczyciela

Prawidłowości i zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dziecka
Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych dzieci
ADHD – zespół hiperkinetyczny z zaburzeniami uwagi
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
Zaburzenia mowy u dzieci
Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju komunikacji językowej dziecka
Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne
Przemoc w rodzinie. Problemy dziecka maltretowanego fizycznie i psychicznie . Specyfika pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym
Deficyty sensoryczne u dzieci
Dyspraksja i inne zaburzenia rozwou funkcji motorycznych u dzieci
Zaburzenia psychosomatyczne
Zaburzenia odżywiania
Tiki i zaburzenia obsesyjno- kompulsywne u dzieci
Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami
Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu
Leworęczność i oburęczność u dzieci – wczesna diagnoza i zasady postepowania
Wczesna interwencja w autyźmie
Zaburzenia mowy u dzieci. Profilaktyka logopedyczna w aspekcie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja

Praktyka – 150 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne