Pedagogika specjalna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia). Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.) oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102).

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

UWAGA: NIE JEST WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE INNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Neurologiczno-psychiatryczne aspekty zaburzeń
Diagnoza funkcjonalna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka


SEMESTR II

Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka
Zaburzenia rozwojowe i trudności wychowawcze
Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju oraz wczesnej interwencji terapeutycznej
Projektowanie działań w obszarze WWR i ewaluacja działań zespołu
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Podstawy poradnictwa i pracy z rodziną
Metody wspomagania, terapii i rehabilitacji dziecka o specjalnych potrzebach rozwojowych
Warsztat pracy specjalisty WWR
Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych


SEMESTR III

Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
Metodyka terapii logopedycznej
Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
Metodyka wczesnej edukacji
Metodyka wieloprofilowego uprawniania i organizacji współpracy w zespole interdyscyplinarnym – projektowanie, realizacja i ewaluacja programów oddziaływań wspomagających
Stymulacja i integracja sensoryczna
Trening umiejętności wychowawczych

Praktyka – 180 godzin

Łączna liczba godzin - 630 (120h wykładów + 330h ćwiczeń + 180h praktyk)
60 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 04.04.2024 r. (za całość studiów)Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych słuchaczy180 zł
3 900 zł3 600 zł
Cena na drugi zapis oraz dla absolwentów180 zł-200 zł-200 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]