WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (UNS)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci
(w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia).

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635).

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry –405 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 60 godz. )
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Neurologiczno-psychiatryczne aspekty zaburzeń
Zaburzenia rozwojowe i trudności wychowawcze
Zaburzenia rozwoju mowy
Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania w rozwoju
Diagnostyka psychopedagogiczna
Organizacja instytucji w systemie wsparcia rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w polskim prawie oświatowym
Tworzenie systemu wsparcia w przedszkolu i w szkole
Wieloprofilowa diagnoza dziecka z symptomami zaburzeń rozwojowych
Metody wspomagające rozwój dziecka
Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
Planowanie i ewaluacja działań zespołu WWRD
Konstruowanie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju ruchowego
Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Elementy integracji sensorycznej
Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji
Specyfika pracy z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera
Współpraca z rodziną dziecka dziecka dysfunkcyjnego – budowane sfery współdziałania
Arteterapia

Praktyka – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne