Pedagogika specjalna – Wczesne wspomaganie rozwoju (UNS)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci
(w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia).

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego oraz kwalifikacji pedagogicznych.

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635).

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 630 godzin zajęć (w tym 180 godzin praktyk)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Neurologiczno-psychiatryczne aspekty zaburzeń
Diagnoza funkcjonalna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

SEMESTR II

Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka
Zaburzenia rozwojowe i trudności wychowawcze
Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju oraz wczesnej interwencji terapeutycznej
Projektowanie działań w obszarze WWR i ewaluacja działań zespołu
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Podstawy poradnictwa i pracy z rodziną
Metody wspomagania, terapii i rehabilitacji dziecka o specjalnych potrzebach rozwojowych
Warsztat pracy specjalisty WWR
Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych

SEMESTR III

Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
Metodyka terapii logopedycznej
Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
Metodyka wczesnej edukacji
Metodyka wieloprofilowego uprawniania i organizacji współpracy w zespole interdyscyplinarnym – projektowanie, realizacja i ewaluacja programów oddziaływań wspomagających
Stymulacja i integracja sensoryczna
Trening umiejętności wychowawczych

Praktyka – 180 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne