RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów.
Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i socjoterapii do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry –485 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna
Programy socjoterapeutyczne
Metodyka pracy resocjalizacyjnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
Terapia pedagogiczna
Elementy psychologii klinicznej i psychoterapii
Prawne podstawy resocjalizacji
Osoby z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznymjako członkowie grup społecznych
Diagnoza terapeutyczna
Elementy terapii zajęciowej. Oddziaływania arteterapeutyczne
Zarys historii resocjalizacji oraz jej współczesne systemy
Praca z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym
Profilaktyka niedostosownia społecznego
Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży
Trening interpersonalny
Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
Wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole
Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Teoretyczne podstawy wychowania
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela

Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne