Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Studia podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej mają charakter kwalifikacyjny  i nadają uprawnienia do pracy zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i profilaktyczno-wychowawczych (w tym ośrodki wychowawcze, zakłady karne i poprawcze, areszt śledczy, pogotowia opiekuńcze, ośrodki kuratorskie, schroniska dla nieletnich) a także w instytucjach oraz ośrodkach pomocy społecznej.

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Słuchacz studiów wyposażony zostanie w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze I terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej. 

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie resocjalizacji do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

UWAGA: NIE JEST WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE INNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Resocjalizacja w teorii i praktyce
Aktualne problemy i współczesne koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej
Dewiacje społeczne – profilaktyka i zapobieganie


SEMESTR II

Diagnostyka i programowanie post diagnostyczne w resocjalizacji
Podstawy kryminologii z elementami wiktymologii
Prawne podstawy funkcjonowania systemów resocjalizacji
Konstruowanie indywidualnych programów resocjalizacyjnych
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-resocjalizacyjne
Edukacja włączająca uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
Warsztat pracy pedagoga szkolnego i pedagoga resocjalizacyjnego
Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych


SEMESTR III

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
Metody twórczej resocjalizacji
Metodyka pracy z kuratora sądowego
Superwizja w resocjalizacji
Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych

Praktyka – 180 godzin

Łączna liczba godzin - 630 (140h wykładów + 310h ćwiczeń + 180h praktyk)
60 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 04.04.2024 r. (za całość studiów)Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych słuchaczy180 zł
3 900 zł3 600 zł
Cena na drugi zapis oraz dla absolwentów180 zł-200 zł-200 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]