Resocjalizacja z socjoterapią (UNS)

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów.

Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i socjoterapii do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 495 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna (120 godzin)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia kliniczna z psychopatologią
Pedagogika specjalna
Interdyscyplinarne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
Patologie społeczne
Pedagogika resocjalizacyjna
Polityka społeczna i instytucje wsparcia społecznego
Teoretyczne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
Podstawy wiedzy o rodzinie

Dydaktyka specjalna
Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
Metodyka wychowania resocjalizującego – projekt
Trening interpersonalny i mediacja
Profilaktyka i terapia uzależnień
Metodyka rozmów diagnostycznych i wspierających
Warsztat zadaniowy i superwizja
Socjotechnika i ewaluacja działań socjotechnicznych
Seminarium dyplomowe
Praktyka

Praktyka – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne