Pedagogika resocjalizacyjna (UNS)

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów.

Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i socjoterapii do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 630 godzin zajęć (w tym 180 godzin praktyk)
  CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Resocjalizacja w teorii i praktyce
Aktualne problemy i współczesne koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej
Dewiacje społeczne – profilaktyka i zapobieganie

SEMESTR II

Diagnostyka i programowanie post diagnostyczne w resocjalizacji
Podstawy kryminologii z elementami wiktymologii
Prawne podstawy funkcjonowania systemów resocjalizacji
Konstruowanie indywidualnych programów resocjalizacyjnych
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-resocjalizacyjne
Edukacja włączająca uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
Warsztat pracy pedagoga szkolnego i pedagoga resocjalizacyjnego
Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych

SEMESTR III

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
Metody twórczej resocjalizacji
Metodyka pracy z kuratora sądowego
Superwizja w resocjalizacji
Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych

Praktyka – 180 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne