Pedagogika resocjalizacyjna (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna mają charakter kwalifikacyjny  i nadają uprawnienia do pracy zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i profilaktyczno-wychowawczych (w tym ośrodki wychowawcze, zakłady karne i poprawcze, areszt śledczy, pogotowia opiekuńcze, ośrodki kuratorskie, schroniska dla nieletnich) a także w instytucjach oraz ośrodkach pomocy społecznej.

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Słuchacz studiów wyposażony zostanie w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze I terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej. 

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie resocjalizacji do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Resocjalizacja w teorii i praktyce
Aktualne problemy i współczesne koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej
Dewiacje społeczne – profilaktyka i zapobieganie


SEMESTR II

Diagnostyka i programowanie post diagnostyczne w resocjalizacji
Podstawy kryminologii z elementami wiktymologii
Prawne podstawy funkcjonowania systemów resocjalizacji
Konstruowanie indywidualnych programów resocjalizacyjnych
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-resocjalizacyjne
Edukacja włączająca uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
Warsztat pracy pedagoga szkolnego i pedagoga resocjalizacyjnego
Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych


SEMESTR III

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
Metody twórczej resocjalizacji
Metodyka pracy z kuratora sądowego
Superwizja w resocjalizacji
Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych

Praktyka – 180 godzin

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]