Nauczanie przedmiotów turystyczno-hotelarskich (WSHE)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 540 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela

Obsługa ruchu turystycznego
Organizacja pracy w hotelarstwie
Ekonomika turystyki i hotelarstwa
Podstawy turystyki
Metodyka nauczania przedmiotów turystyczno – hotelarskich z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Organizacja imprez i usług turystycznych
Nowoczesne techniki nauczania przedmiotów turystyczno – hotelarskich
Podstawy geografii turystycznej
Usługi żywieniowe w turystyce i hotelarstwie
Wybrane zagadnienia prawa w turystyce i hotelarstwie
Marketing usług turystycznych i hotelarskich
Informatyka w turystyce i hotelarstwie
Obsługa konsumenta
Technika pracy biurowej
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim
Public relations – kształtowanie wizerunku
Agroturystyka
Podstawy rachunkowości
Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne