EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA

ADRESACI:

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela  i chcą uzyskać kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera.

UWAGA!

Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).

W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 390 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna – 60 godzin)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem
Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej
Metodyka wychowania i kształcenia dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniow z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych
Metody komunikacji pozawerbalnej
Autystyczne spektrum zaburzeń- przyczyny choroby , rewalidacja
Terapia i wsparcie rodzny dziecka
Ocena zaburzeń integracji sensorycznej
Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu
Elementy fizjoterapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
Metoda – terapii wspomagających komunikacji metod AAC
Trening umiejętności społecznych i teorii umysłu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej
Problemy dojrzewania i dorosłości osób z ASD

Podstawy pedagogiki specjalnej
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Etyka zawodu nauczyciela

Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne