PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 420 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

podczas studiów poruszane będą miedzy innymi zagadnienia

 • teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • sieroctwo naturalne i społeczne
 • współczesne problemy pedagogiki społecznej
 • rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie umiejętności wychowawczych
 • wybrane problemy psychologii rozwojowo – wychowawczej
 • funkcje opiekuńczo – wychowawcze szkoły. Praca pedagoga szkolnego
 • specyfika opieki nad dzieckiem w poszczególnych typach placówek opiekuńczo – wychowawczych
 • planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej z jednostką i grupą
 • prawne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • opracowywanie Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych
 • elementy terapii pedagogicznej
 • technologie informacyjne w pracy nauczyciela – wychowawcy
 • elementy pracy socjalnej i opieki społecznej
 • trening twórczości
 • zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • psychopedagogika  niedostosowania społecznego
 • podstawy profilaktyki
 • budowanie programów profilaktyki w placówce i ich realizacja
 • psychologia i profilaktyka uzależnień
 • współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży

Poproś o dokumenty rekrutacyjne