Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) (WSHE)

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do pracy z uczniem z dysfunkcją  słuchu.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki – rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących) – do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 705 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 180 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela
Praktyka I – 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)

Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
Elementy laryngologii, otolaryngologii i foniatrii
Schorzenia oraz wady słuchu
Elementy surdopsychologii
Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
Audiologia pedagogiczna
Diagnostyka surdopedagogiczna
Surdologopedia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu
Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością słuchową
Metodyka rehabilitacji słuchu
Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością słuchową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Metodyka wychowania słuchowego
Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową
Podstawy języka migowego

Praktyka II – 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności)

Poproś o dokumenty rekrutacyjne