Inspektor ochrony danych + ABI (UNS)

OPIS:

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
Informacje dotyczące rozporządzenia znajdują się w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane używając technologii informatycznych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zapewni zmodernizowane, oparte na rozliczalności ramy ochrony danych osobowych w Europie. Dla wielu organizacji inspektor ochrony danych („DPO” – Data Protection Officer) będzie ważnym punktem w dostosowaniu do tych ram.

W jaki sposób przygotować się do szybkiego i praktycznego wdrożenia RODO?
Służy temu utworzenie stanowiska ABI oraz wyznaczenie na to stanowisko  osoby kompetentnej gwarantującej realne wykonywanie przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji.
Wiele uczelni kształci już Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) (przyszłych inspektorów). Jednak istotnym punktem trybu kształcenia jest konieczność powołania następców ABI.

Należy pamiętać, że we wrześniu 2018 roku ABI zostanie przekształcony w IDO czyli w Inspektora Ochrony Danych (IOD).
W artykule 37(1) RODO wskazuje na obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych  w następujących przypadkach:

a. przetwarzania danych, których dokonują organy lub podmioty publiczne – RODO nie przedstawia definicji pojęcia „organu lub podmiotu publicznego”. Zgodnie z art. 29 (Grupa Robocza Ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych  Powołana na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  24 października 1995 r.), powinno się określić takie pojęcie  na poziomie przepisów krajowych.
Skoro tak, to w ich zakres najczęściej zalicza się organy władzy krajowej, organy regionalne i lokalne, ale również – na mocy właściwego prawa krajowego – szereg innych podmiotów prawa publicznego. We wszystkich tych przypadkach powołanie IDO  będzie obowiązkowe.

b. ważność stanowiska  IOD wyrażona jest w artykule 38 RODO – administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, „by inspektor ochrony danych był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych”.  W związku z tym samorządy zapewnić powinny Inspektorowi (IDO)
– Udział w spotkaniach przedstawicieli wyższego i średniego szczebla organizacji.
– Uczestnictwo przy podejmowaniu decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Niezbędne informacje powinny zostać udostępnione  inspektorowi odpowiednio wcześniej, umożliwiając  zajęcie stanowiska.

Proponowane studia poparte programem dotyczącym rozporządzenia RODO, ochrony danych osobowych w UE, przygotowaniem Samorządów do współpracy z IDO, otwierają możliwość nabycia kompetencji  Inspektor ochrony danych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 170 godzin zajęć (w tym staż – 30 godzin)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Prawne aspekty ochrony danych osobowych
2. Prawa i zgody w RODO
3. Bezpieczeństwo informacji w świetle obowiązujących norm zarządzania
4. RODO jako nowa jakość ochrony danych osobowych w krajach UE
5. Prawo administracyjne
6. Inspektor Ochrony Danych – zadania w zakresie ochrony danych
7. Wykonywanie czynności IOD
8. Dokumentacja zgodna z RODO
9 Ochrona danych osobowych w systemach teleinformatycznych
10 Warsztaty przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji
11 Ochrona danych osobowych w świetle kodeksów postępowania i dobrych praktyk.
12 Zarządzaniem ryzykiem
13 Ochrona danych osobowych w procesach kadrowych
14 Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia, samorządzie, palcówce oświatowej oraz resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji
15 Zarządzaniem ryzykiem
16. Staż – 30 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne