DIAGNOZA i TERAPIA PEDAGOGICZNA

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad ortograficznych oraz prowadzenie z uczniami (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych.
Słuchacze zapoznają się z możliwościami różnorodnych metod reedukacyjnych oraz budowaniu indywidualnych programów terapeutycznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 400 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i PP
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Metodyka zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
Organizacja procesu terapeutycznego
Metoda Dobrego Startu
ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy psychologicznej
ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy pedagogicznej
Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania. Podstawy prawne opieki nad uczniem z dysleksją rozwojową. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie
Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole
Podstawy pedagogiki specjalnej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela

Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne