Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna (WSHE)

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad ortograficznych oraz prowadzenie z uczniami (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych.
Słuchacze zapoznają się z możliwościami różnorodnych metod reedukacyjnych oraz budowaniu indywidualnych programów terapeutycznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 715 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 180 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela
Praktyka I – 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
Podstawy neuropsychologii
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych
Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania
Organizacja procesu terapeutycznego
Metoda Dobrego Startu
Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej

Praktyka II – 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności)

Poproś o dokumenty rekrutacyjne