PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – STUDIA PODYPLOMOWE (UNS)

ADRESACI:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w różnych typach szkół.

Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 510 godzin zajęć (w tym 150 godzin praktyk)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Pedagogika ogólna – wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
Pedagogika etapów edukacyjnych
Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
Prawo i polityka oświatowa
Podstawy dydaktyki
Awans zawodowy nauczyciela
Psychologia ogólna z elementami psychologii rozwojowej
Elementy psychologii społecznej
Komunikacja interpersonalna
Dydaktyka przedmiotowa na różnych etapach edukacyjnych
Andragogika
Projektowanie, planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
Emisja i higiena głosu
Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Etyka zawodu nauczyciela
Niewerbalne metody porozumiewania się
Technologia informacyjna
Bezpieczeństwa, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
Praktyka – 150 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne