Przygotowanie pedagogiczne (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia maja charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych.

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji. W toku działalności pedagogicznej będą potrafili wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zdobędą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju.

Absolwenci zostaną wyposażeni także w umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.) oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102).

Studia trwają trzy semestry.

 

Psychologia rozwojowa i osobowości
Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i profilaktyki
Psychologia ogólna z elementami psychologii różnic indywidualnych
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczneWarsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Pedagogika ogólna – wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
System oświaty – prawo i polityka oświatowa
Projektowanie i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Współczesne koncepcje kształcenia – innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
Pedeutologia z etyką

Diagnostyka psychopedagogiczna
Bezpieczeństwo, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Partnerstwo edukacyjne i współpraca z rodzicami
Dydaktyka ogólna
Emisja i higiena głosu
Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Diagnoza kompetencji oraz rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej

Dydaktyka przedmiotu/zajęć z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu lub rodzaju zajęć
Dobór i ocena materiału nauczania
Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia
Metodyka nauczania
Nowoczesne metody pracy dydaktycznej
Technologie informacyjne i nowoczesne media w edukacji

Praktyka - 150 godzin:

  • moduł B (Przygotowanie
    psychologiczno-pedagogiczne) - 30 godzin oraz
  • moduł D (Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia
    pierwszych zajęć) - 120 godzin

Łączna liczba godzin - 610 (130h wykładów + 330h ćwiczeń + 150h praktyk)
60 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 04.04.2024 r. (za całość studiów)Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych słuchaczy180 zł
3 900 zł3 600 zł
Cena na drugi zapis oraz dla absolwentów180 zł-200 zł-200 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]