Przygotowanie pedagogiczne (UNS)

Jeden ze słuchaczy opublikował film pod tytułem “Jak zostać nauczycielem….” zachęcamy do zapoznania się z nim, polubienia i subskrybowania kanału, a także do zapoznania się z naszą ofertą kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w klasach 4-8 oraz szkołach ponadpodstawowych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji. W toku działalności pedagogicznej będą potrafili wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zdobędą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju.

Absolwenci zostaną wyposażeni także w umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Ponadto uzyskują uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego ukończyli już studia pierwszego lub drugiego stopnia (np. matematyka, biologia, historia itp.), na wszystkich etapach edukacyjnych.


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Psychologia rozwojowa i osobowości
Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i profilaktyki
Psychologia ogólna z elementami psychologii różnic indywidualnych
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczneWarsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Pedagogika ogólna – wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
System oświaty – prawo i polityka oświatowa
Projektowanie i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Współczesne koncepcje kształcenia – innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
Pedeutologia z etyką


SEMESTR II

Diagnostyka psychopedagogiczna
Bezpieczeństwo, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Partnerstwo edukacyjne i współpraca z rodzicami
Dydaktyka ogólna
Emisja i higiena głosu
Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Diagnoza kompetencji oraz rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej


SEMESTR III

Dydaktyka przedmiotu/zajęć z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu lub rodzaju zajęć
Dobór i ocena materiału nauczania
Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia
Metodyka nauczania
Nowoczesne metody pracy dydaktycznej
Technologie informacyjne i nowoczesne media w edukacji

Praktyka - 150 godzin.

Łączna liczba godzin - 610 (130h wykładów + 330h ćwiczeń + 150h praktyk)
60 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3420 złotych3705 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3240 złotych3510 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]