Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną: Oligofrenopedagogika (WSHE)

ADRESACI:

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni  i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z dziećmi poniżej normy intelektualnej, ponadto posiądzie umiejętność dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów, umiejętność konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych  oraz umiejętność pracy z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 730 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 180 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela
Praktyka I – 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)

Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Oligofrenopedagogika
Rewalidacja indywidualna
Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Kształcenie i wychowanie integracyjne
Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Praktyka II – 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności) 

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne