Nauczanie przedmiotów na kierunku technik pojazdów samochodowych (WSHE)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 630 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty
Pomiar dydaktyczny
Emisja i higiena głosu

Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
Materiałoznawstwo
Podstawy konstrukcji maszyn
Elektrotechnika i  instalacje elektryczne
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy mechatroniki samochodowej
Technologie i konstrukcje mechaniczne
Budowa pojazdów samochodowych
Elektronika
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne pojazdów
Mechatroniczne układy i systemy pojazdów samochodowych
Praktyka (60 godzin dla czynnych zawodowo nauczycieli, 150 godzin dla słuchaczy nie będących aktualnie czynnymi nauczycielami)

Poproś o dokumenty rekrutacyjne