Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) (WSHE)

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku lub słuchu.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie tyflopedagogiki – edukacji i rehabilitacji uczniów słabowidzących i niewidomych – do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 685 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 180 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)
oraz
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela
Praktyka I – 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)

Anatomia i fizjologia narządu wzroku
Elementy okulistyki i optometrii
Schorzenia oraz wady wzroku
Elementy tyflopsychologii
Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
Współczesne problemy tyflopedagogiki
Diagnostyka tyflopedagogiczna
Terapia i wsparcie rodziny dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku
Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową
Metodyka rehabilitacji wzroku
Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Orientacja przestrzenna
Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową
Metodyka nauczania alfabetu Braille’a

Praktyka II – 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności)

Poproś o dokumenty rekrutacyjne