Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość (WSHE)

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego we wszystkich typach szkół.
Uwaga – kierunek typu dwa w jednym – w cenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych uzyskują Państwo dwie kwalifikacje: doradcy zawodowego i do nauczania przedsiębiorczości.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają CZTERY semestry – 760 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Planowanie i organizacja działalności firmy. Biznes Plan
Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego
Dydaktyka nauczania podstaw przedsiębiorczości
Teoria i praktyka orientacji i poradnictwa zawodowego
Zawodoznawstwo i informacje zawodowe
Zarządzanie i strategie konkurowania firmy na rynku
Socjologia i pedagogika pracy
Socjologia edukacji
Społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy
Podstawy decyzji ekonomicznych w firmie
Podatki i ubezpieczenia
Programy informatyczne w poradnictwie szkolno – zawodowym
Zatrudnienie i samozatrudnienie
Podstawy mikro i makroekonomii
Prawne aspekty działalności gospodarczej
Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej
Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
Trening skutecznej komunikacji i asertywności

Praktyka – 60 godzin doradztwo + 60 godzin przedsiębiorczość

Poproś o dokumenty rekrutacyjne