Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia skierowane są do osób legitymujących się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. 

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną a także umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również zdobycie wiedzy o rodzajach, źródłach i sposobach zapobiegania współczesnych zagrożeń.  Nabyta przez słuchaczy wiedza ma przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu oraz skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej
Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Komunikacja w systemie obronnym państwa
Sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
Podstawy terenoznawstwa, topografii i łączności
Podstawy strategii i taktyki


SEMESTR II

Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Zagrożenia patologiami społecznymi
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Podstawa programowa a program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
Diagnoza kompetencji – rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej
Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia


SEMESTR III

Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
Projektowanie bezpieczeństwa w szkole
Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
TIK w edukacji dla bezpieczeństwa
Nowoczesne metody pracy dydaktycznej

Praktyka – 60 godzin

 

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]