NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (EDB) (UNS)

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA na wszystkich poziomach kształcenia.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 400 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Historia integracji europejskiej
Sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
Społeczeństwo obywatelskie
Metodyka nauczania bezpieczeństwa
Filozofia bezpieczeństwa
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
Komunikacja w systemie obronnym państwa
Dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania)
Europejski system praw człowieka
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Współczesne dylematy moralne
Metody edukacji interaktywnej
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Technologie informacyjne i nowoczesne media
Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania OC
Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
Praktyka pedagogiczna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz