Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) (UNS)

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA na wszystkich poziomach kształcenia.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 440 godzin zajęć (w tym 60 godzin praktyk)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

SEMESTR I

Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej
Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Komunikacja w systemie obronnym państwa
Sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
Podstawy terenoznawstwa, topografii i łączności
Podstawy strategii i taktyki

SEMESTR II

Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Zagrożenia patologiami społecznymi
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Podstawa programowa a program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
Diagnoza kompetencji – rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej
Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia

SEMESTR III

Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
Projektowanie bezpieczeństwa w szkole
Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
TIK w edukacji dla bezpieczeństwa
Nowoczesne metody pracy dydaktycznej

Praktyka – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.