Pedagogika specjalna – Edukacja integracyjna i włączająca (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny- absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Zgodnie z najnowszym projektem rozporządzenia jest to jeden z tych kierunków, który będzie nadawał kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w szkołach.

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół, w tym pracy nauczyciela wspomagającego.


Podstawa prawna:

Program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla nauczycieli wszystkich kierunków, rodziców pedagogów, wychowawców praz pracowników wszelakich placówek wspomagających dla osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

UWAGA: NIE JEST WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE INNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka I - 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 • Podstawy psychologii dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Podstawy języka migowego
 • Psychologia wychowawcza
 • Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
 • Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu słuchu
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu wzroku
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z chorobą przewlekłą
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu ruchu
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami komunikacji i sprawności językowej
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i wyznaniowymi
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem zdolnym
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej wobec osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Diagnoza i wspomaganie rodziny z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Współczesne zagrożenia rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Projektowanie programów psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku/uczniowi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Diagnoza edukacyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Praktyka II – 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności)

Łączna liczba godzin - 660 (130h wykładów + 350h ćwiczeń + 180h praktyk)
65 punktów ECTS

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

  [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]