Studia licencjackie

Kierunki i specjalności na studiach licencjackich I stopnia (forma learningowa z 2 zjazdami na uczelni)

 

 1. Profilaktyka- psychopedagogiczna z elementami terapii

 Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w placówkach typu: ośrodki wychowawcze, ośrodki terapii zajęciowej, ośrodki psychoprofilaktyki środowiskowej, młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, świetlice terapeutyczne -pogotowia opiekuńcze, ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej, szpitale.

 1. Profilaktyka – niedostosowania społecznego i opieka socjalna

 Absolwent dobrze odnajduje się w pracy pedagoga w środowisku rodzin niewydolnych wychowawczo, w sytuacjach pracy z nieformalnymi grupami młodzieżowymi, jako wychowawca – opiekun w różnego typu świetlicach dziecięco – młodzieżowych i instytucjach opiekuńczo – wychowawczych. Posiada także merytoryczne przygotowanie do pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz roli kuratora nieletnich i rodziny.

 1. Poradnictwo i coaching karier

 5 powodów, dla których warto wybrać tę specjalizację:

Coaching jest innowacyjną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną wspierania rozwoju osobistego i zawodowego.
Praca doradcy i coacha kariery to prestiżowy, ciekawy, przynoszący wiele satysfakcji zawód.
Program specjalizacji zdominowany jest przez zajęcia o charakterze praktycznym,  z uwzględnieniem najnowszej literatury i wyników badań.
Studia na specjalizacji poradnictwo i coaching kariery to nie tylko wiedza o charakterze akademickim, ale również możliwość wszechstronnego samorozwoju.
Ukończenie specjalizacji wyposaża studentów w kompetencje cenione i poszukiwane przez pracodawców różnych branż i sektorów.

 1. Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Absolwent będzie przygotowany do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu: świetlice szkolne, osiedlowe i inne przy instytucjach opiekuńczo-leczniczych; do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznych oraz wszędzie tam, gdzie szczególnie ważna jest indywidualna praca z dzieckiem.

 1. Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

 Absolwent potrafi integrować pedagogiczny sposób myślenia o człowieku z wiedzą na temat uwarunkowań jego funkcjonowania w społeczeństwie oraz możliwych form udzielanego mu wsparcia w ramach resocjalizacji. Jest tym samym przygotowany do współorganizowania i organizowania różnych form wsparcia społecznego dla osób go potrzebujących (tzn. bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, przestępców) oraz do pracy w placówkach taką pomoc świadczących.

 1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia w tym zakresie zorientowane są na przyszłą pracę w różnego typu świetlicach dziecięco-młodzieżowych jako organizator zajęć, w internatach, półinternatach oraz placówkach opieki całkowitej jako wychowawca – opiekun. Absolwent także przygotowany jest do bezpośredniej pracy z osobami starszymi jako opiekun i organizator zajęć w zakładach dziennego pobytu, a także do opieki indywidualnej.

 1. Pedagogika małego dziecka z elementami logopedii żłobkowa

 Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu np.: żłobki, opieka w placówkach medycznych, indywidualna opieka nad dzieckiem o szczególnych potrzebach w kierowaniu rozwojem. Wybór tego bloku fakultatywnego będzie właściwy dla podjęcia studiów II stopnia o kierunku Pedagogiki Przedszkolnej, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej lub odpowiednich Studiów Podyplomowych dojących pełne uprawnienia nauczycielskie.


CZESNE
I rok nauczania – 3600zł. (3 raty – I rata-1250zł; II rata-1250zł.; III rata- 1250zł.; miesięcznie przez 10 m-cy po 390zł.)
II rok nauczania – 3600zł. j.w.
III rok nauczania – 3600zł. j.w.
 Uczelnia objęta jest Systemem Stypendialnym z MNiSzW – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.z 30.08.2005r).

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów studiów zaocznych na rok akademicki 2015/2016.
 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
 • zapomoga losowa

Więcej informacji

501 224 023 lub rekrutacjawshe@edusfera.edu.pl