Nauczyciel języka francuskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka francuskiego.

Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat DELF/DALF lub TCF, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka francuskiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.

Cel studiów podyplomowych: przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenia absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej.

Słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania języka francuskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami – Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity – obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1207) zgodnie z § 11 ust. 4

Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I−III szkół podstawowych posiada również osoba,
1. która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I−III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2,
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia,
3. która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają 3 semestry


Dydaktyka nauczania języka francuskiego dziecka z dysleksją

Dydaktyka nauczania języka francuskiego w klasach I-III

Dydaktyka nauczania języka francuskiego w przedszkolu

Emisja głosu

Etyka zawodu nauczyciela

Fonetyka - przykładowe techniki

Kształtowanie sprawności mówienia

Metodyka pracy w okresie bez podręcznikowym

Podstawy dydaktyki

Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa

Sprawność pisania (poziom elementarny)

Środki audiowizualne w nauczaniu j. francuskiego

Technologie informacyjne w edukacji

Umiejętność czytania ze zrozumieniem

Warsztat kreatywnego nauczyciela - innowacje i twórcze rozwiązania metodyczne

Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci

Wiedza o krajach francuskiego obszaru językowego

Znajomość struktur gramatycznych

Praktyka – 60 godzin (30 godzin w szkole podstawowej klasy I-III i 30 godzin w przedszkolu)

Łączna liczba godzin - 560 (130h wykładów + 370h ćwiczeń + 60h praktyk)
64 punktów ECTS

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]