Przygotowanie pedagogiczne (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w klasach 4-8 oraz szkołach ponadpodstawowych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji. W toku działalności pedagogicznej będą potrafili wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zdobędą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju.

Absolwenci zostaną wyposażeni także w umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Ponadto uzyskują uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego ukończyli już studia pierwszego lub drugiego stopnia (np. matematyka, biologia, historia itp.), na wszystkich etapach edukacyjnych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia

Emisja głosu

Etyka zawodu nauczyciela

Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki

Kulturowe podstawy edukacji

Metoda Dobrego Startu

Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących

Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych

Pedagogika ogólna

Pedagogika społeczna

Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Podstawy diagnozy pedagogicznej

Podstawy dydaktyki

Podstawy pedagogiki specjalnej

Prawo oświatowe

Profilaktyka w szkole

Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa i osobowości

Psychologia uczenia się dzieci

Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela

Szkoła jako instytucja wychowawcza

Technologie informacyjne w edukacji

Trening skutecznej komunikacji i asertywności

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności wychowawczych

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych

Praktyka pedagogiczna – 150 godzin (75 godzin w szkole podstawowej i 75 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność w 2 lub 4 ratach płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]