Nauczyciel geografii (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Geografia na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Celem studiów jest praktyczne, metodyczne oraz merytoryczne wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną do nauczania przedmiotu Geografia. W trakcie studiów Słuchacz zyskuje również kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Astronomiczne podstawy geografii

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się

Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej

Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej

Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb

Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia

Geografia krajobrazu

Geografia regionalna z elementami geografii kultur

Geografia społeczno – ekonomiczna II – geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu

Geografia społeczno-ekonomiczna I - geografia ekonomiczna i polityczna

Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej

Geologia

Kartografia i topografia

Podstawy ochrony i kształtowania środowiska

Teledetekcja i GIS

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin (60 godzin w szkole podstawowej i 60 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność w 2 lub 4 ratach płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]