Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów (CH)

ADRESACI:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w różnych typach szkół.

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.

CZAS TRWANIA:
 
Studia trwają trzy semestry – 615 godzin zajęć (w tym 150 godzin praktyk)
 
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 900 zł (lub 2 raty po 2 175 zł lub 4 raty po 1 125 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

SEMESTR I

Psychologia rozwojowa i osobowości
Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i profilaktyki
Psychologia ogólna z elementami psychologii różnic indywidualnych
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
Warsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Pedagogika ogólna – wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
System oświaty – prawo i polityka oświatowa
Projektowanie i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Współczesne koncepcje kształcenia – innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
Pedeutologia z etyką

SEMESTR II

Diagnostyka psychopedagogiczna
Bezpieczeństwo, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Partnerstwo edukacyjne i współpraca z rodzicami
Dydaktyka ogólna
Emisja i higiena głosu
Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Diagnoza kompetencji oraz rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej

SEMESTR III

Dydaktyka przedmiotu/zajęć z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu lub rodzaju zajęć
Dobór i ocena materiału nauczania
Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia
Metodyka nauczania
Nowoczesne metody pracy dydaktycznej
Technologie informacyjne i nowoczesne media w edukacji

Praktyka – 150 godzin.

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne