Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów (CH)

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Psychologia rozwojowa i osobowości
Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i profilaktyki
Psychologia ogólna z elementami psychologii różnic indywidualnych
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
Warsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Pedagogika ogólna – wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
System oświaty – prawo i polityka oświatowa
Projektowanie i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Współczesne koncepcje kształcenia – innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
Pedeutologia z etyką


SEMESTR II

Diagnostyka psychopedagogiczna
Bezpieczeństwo, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Partnerstwo edukacyjne i współpraca z rodzicami
Dydaktyka ogólna
Emisja i higiena głosu
Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Diagnoza kompetencji oraz rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej


SEMESTR III

Dydaktyka przedmiotu/zajęć z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu lub rodzaju zajęć
Dobór i ocena materiału nauczania
Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia
Metodyka nauczania
Nowoczesne metody pracy dydaktycznej
Technologie informacyjne i nowoczesne media w edukacji

Praktyka – 150 godzin (75 godzin w szkole podstawowej i 75 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych3900 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]