Trener Efektywnej Nauki z neurodydaktyką i elementami neurobiologii (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe na kierunku Trener Efektywnej Nauki z neurodydaktyką i elementami neurobiologii skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, pedagogiki, kierunków humanistycznych i medycznych. Ich ukończenie pozwala uzyskać kompetencje do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego w zakresie podnoszenia efektów dydaktycznych u uczniów zdolnych i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w placówkach oświatowych i poradniach dla dzieci oraz placówkach edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych zajmujących się wdrażaniem metod efektywnej nauki i osiągnięć z zakresu neurodydaktyki.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Trener Efektywnej Nauki z neurodydaktyką i elementami neurobiologii jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych metod i narzędzi diagnostycznych, terapeutycznych i metodologicznych w instytucjach publicznej i niepublicznej oświaty, w zakresie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów, rozwijania ich talentów, zasobów i kompetencji edukacyjnych, szczególnie w zakresie dostępnej obecnie wiedzy z zakresu metod efektywnej nauki.

Efekty kształcenia: Słuchacz potrafi wybrać i dostosować daną metodę i narzędzie diagnostyczne oraz terapeutyczne do aktualnych potrzeb i prezentowanych zasobów, umiejętności, zainteresowań i dysfunkcji ucznia, oraz  zgłaszanych przez jego rodzinę trudności w zakresie przyswajania wiedzy, metod uważnego i szybkiego czytania, technik dotyczących wykonywania notatek, motywacji do nauki, koncentracji uwagi. Absolwent kierunku potrafi pokierować całym procesem terapeutycznym w oparciu o współpracę z różnymi specjalistami oraz zaproponować krótkoterminowe i interwencyjne metody terapeutyczne wraz z opracowaniem zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem i jego rodziną.

Kadrę kierunku będą stanowić teoretycy i praktycy-magistrowie psychologii oraz nauk pedagogicznych, psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy- na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych- w zakresie rozwoju potencjału dziecka i wyrównywania szans dzieci nieneurotypowych.

Warunki przyjęcia: tytuł licencjata lub magistra psychologii, pedagogiki, nauk humanistycznych lub medycznych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 340 godzin (w tym 60 godzin praktyk), 35 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3150 zł (lub 3 raty po 1100 złotych oraz 10 rat po 340 złotych)

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia rozwojowa – kryzysy rozwoju psychofizycznego

Psychologia wychowawcza i uczenia się

Współpraca z rodziną i instytucjami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Indywidualna praca z uczniem zdolnym i ze SPE

Metody aktywizacji i motywacji w edukacji

Neurodydaktyka

Wprowadzenie do neuropsychologii i neurobiologii

Podstawy neurologii dziecięcej

Modelowanie zajęć dydaktycznych w różnych grupach wiekowych

Metodyka prowadzenia zajęć efektywnej nauki

Rozwój i stymulowanie funkcji poznawczych dziecka

Podstawy Pedagogiki leczniczej

Współpraca trenera z rodziną dziecka

Profilaktyka dysfunkcji neurorozwojowych ucznia

Emisja głosu

Metodyka nauczania szybkiego i uważnego czytania

Gry i grywalizacja w edukacji

Psychologia zabawy i czasu wolnego

Techniki procesu grupowego

Praktyka Zawodowa – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne