Psychologia pracy i sądowa (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia a prawo pracy
Psychologiczne zagadnienia rynku pracy
Psychologia społeczna
Zasoby i wymogi pracy
Komunikacja w organizacji
Struktura zmiana i rozwój w organizacji
Dobór i ocena kadr
Adaptacja, wdrażanie i planowanie kariery
Psychologia podejmowania decyzji
Kierowanie i przywództwo w organizacji
Doskonalenie pracowników
Systemy motywacyjne
Postawy i zachowania organizacyjne
Rozwiązywanie konfliktów
Coaching i mentoring w organizacji
Psychologia w biznesie
Psychologia a prawo
Teoria opiniowania. Prawa i obowiązki biegłego
Jednostka i rodzina w obszarze stosowania prawa
Wywiad diagnostyczny – planowanie, prowadzenie, interpretacja
Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych
Podstawy neuropsychologii
Podmiotowe i relacyjne aspekty zaburzeń zachowania
Zaburzenia u dzieci i młodzieży i ich diagnoza
Zaburzenia rozwoju dziecka i adolescenta – specyfika diagnozy
Diagnoza psychologiczna dla celów sądowych
Zjawisko i diagnoza krzywdzenia dziecka - dziecko jako świadek
Mediacje w sprawach karnych i cywilnych
Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych
Opiniowanie w sprawach nieletnich
Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw
Diagnostyka psychologiczno-penitencjarna
Dylematy etyczne w pracy psychologa biegłego sądowego
Pomoc psychologiczna uczestnikom postępowania sądowego

1 rata2 raty4 raty
Umowa zwykła4700 złotych5000 złotych5200 złotych
Umowa zniżkowa 5%4465 złotych4750 złotych4940 złotych
Umowa zniżkowa 10%4230 złotych4500 złotych4680 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]