Terapia ręki z neurorehabilitacją i elementami terapii pedagogicznej (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe na kierunku Terapia ręki z neurorehabilitacją i elementami terapii pedagogicznej skierowane są do osób,  które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, pedagogiki, kierunków humanistycznych i medycznych. Ich ukończenie pozwala uzyskać kompetencje do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego w placówkach oświatowych i poradniach dla dzieci w zakresie prowadzenia procesu terapii ręki, diagnozy dysgrafii, zaburzeń psychografomotorycznych z elementami diagnozy integracji sensorycznej i terapii pedagogicznej.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Terapia ręki z neurorehabilitacją i elementami terapii pedagogicznej  jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych metod i narzędzi diagnostycznych w instytucjach publicznej i niepublicznej oświaty, w zakresie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów, a także terapii dysgrafii, wspomagania i kształtowania funkcji poznawczych z elementami kompetencji neurodydaktycznych, arteterapeutycznych, terapii integracji sensorycznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Efekty kształcenia: Słuchacz potrafi wybrać i dostosować daną metodę i narzędzie diagnostyczne do aktualnych potrzeb i prezentowanych dysfunkcji ucznia i zgłaszanych przez rodzinę trudności w zakresie małej motoryki, kompetencji grafomotorycznych, efektywnego posługiwania się narzędziami pisarskimi i postawy pisarskiej. Potrafi pokierować całym procesem terapeutycznym w oparciu o współpracę z różnymi specjalistami oraz zaproponować krótkoterminowe i interwencyjne metody terapeutyczne wraz opracowaniem zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem i jego rodziną.

Kadrę kierunku będą stanowić teoretycy i praktycy-magistrowie Psychologii oraz nauk pedagogicznych, psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Warunki przyjęcia: tytuł licencjata lub magistra psychologii, pedagogiki, nauk humanistycznych i medycznych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 275 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3150 zł (lub 3 raty po 1100 złotych oraz 10 rat po 340 złotych)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Elementy fizjoterapii i diagnozy narządu ruchu

Rozwój psychomotoryczny dziecka

Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej

Grafomotoryka

Dziecko z specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole

Podstawy diagnozy neuropsychologicznej dziecka

Neurodydaktyka z elementami neurobiologii

Wstęp do teorii integracji sensorycznej

Zaburzenia emocjonalne i zachowania u dzieci

Diagnoza i terapia dysgrafii

Współpraca terapeuty ze specjalistami szkolnymi i instytucjami pomocowymi

Współpraca terapeuty z rodziną ucznia

Arteterapia z elementami terapii zajęciowej

Warsztat bajkoterapeutyczny, dramowy i choreograficzny

Choroby somatyczne wieku dziecięcego

Terapia pedagogiczna – typologia i zastosowanie

Emisja głosu

Wypalenie zawodowe na stanowiskach terapeutycznych i nauczycielskich

Etyka zawodowa terapeuty i nauczyciela

Wczesne wspomaganie Rozwoju dziecka

Praktyka zawodowa – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne