Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe na kierunku Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli skierowane są do osób,  które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, pedagogiki, kierunków humanistycznych i medycznych. Ich ukończenie pozwala uzyskać kompetencje do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego w placówkach oświatowych i instytucjach pomocy socjalnej w zakresie problematyki wychowawczej, profilaktyki zdrowia psychofizycznego, psychoedukacji i pedagogizacji rodziny.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych metod i narzędzi diagnostycznych w instytucjach publicznej i niepublicznej oświaty, w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych wymiarach funkcjonowania dzieci i młodzieży.

Efekty kształcenia: Słuchacz potrafi wybrać i dostosować daną metodę i narzędzie diagnostyczne do aktualnych potrzeb i prezentowanych dysfunkcji ucznia i zgłaszanych przez rodzinę trudności. Potrafi pokierować całym procesem terapeutycznym w oparciu o współpracę z różnymi specjalistami oraz zaproponować krótkoterminowe i interwencyjne metody terapeutyczne wraz opracowaniem zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem i jego rodziną.

Kadrę kierunku będą stanowić teoretycy i praktycy-magistrowie Psychologii oraz nauk pedagogicznych, psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Warunki przyjęcia: tytuł licencjata lub magistra psychologii, pedagogiki, nauk humanistycznych i medycznych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 230 godziny (w tym 60 godzin praktyk), 95 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3900 zł (lub 3 raty po 1450 złotych oraz 10 rat po 450 złotych)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Zaburzenia zachowania i emocji na różnych etapach rozwojowych

Choroby wieku dziecięcego – profilaktyka i promocja zdrowia

Diagnoza psychosomatyczna dzieci i młodzieży

Psychoedukacja i profilaktyka społeczna w szkole

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Rodzina dysfunkcjonalna – przemoc i uzależnienia w środowisku dziecka

Etyka zawodowa specjalistów szkolnych

Komunikacja i pedagogizacja rodziców – systemowe wsparcie rodziny

Interwencja kryzysowa w szkole

Neurodydaktyka z elementami neurobiologii

Techniki relaksacyjne z elementami treningu mentalnego

Diagnoza i terapia zaburzeń neurorozwojowych

Techniki poznawczo-behawioralne w korekcji zachowań trudnych

Emisja Głosu

Socjoterapia z elementami resocjalizacji w środowisku szkolnym

Współpraca szkoły z instytucjami pomocowymi

Wypalenie zawodowe z elementami pracowniczego wsparcia psychologicznego

Pediatryczna Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Socjologia wychowania z elementami socjometrii

Praktyka Zawodowa – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne