Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe na kierunku Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli skierowane są do osób,  które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, pedagogiki, kierunków humanistycznych i medycznych.

UWAGA!

Psychologiem może być osoba, która uzyskała dyplom magistra psychologii (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763)

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach (…) posiada osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r.poz. 120 i 753) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r)

Celem studiów podyplomowych na kierunku Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych metod i narzędzi diagnostycznych w placówkach oświatowych i instytucjach pomocy socjalnej w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych wymiarach funkcjonowania dzieci i młodzieży, problematyki wychowawczej, profilaktyki zdrowia psychofizycznego, psychoedukacji i pedagogizacji rodziny.

Efekty kształcenia: Słuchacz potrafi wybrać i dostosować daną metodę i narzędzie diagnostyczne do aktualnych potrzeb i prezentowanych dysfunkcji ucznia i zgłaszanych przez rodzinę trudności. Potrafi pokierować całym procesem terapeutycznym w oparciu o współpracę z różnymi specjalistami oraz zaproponować krótkoterminowe i interwencyjne metody terapeutyczne wraz opracowaniem zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem i jego rodziną.

Kadrę kierunku będą stanowić teoretycy i praktycy-magistrowie Psychologii oraz nauk pedagogicznych, psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 230 godziny (w tym 60 godzin praktyk), 95 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3900 zł (lub 3 raty po 1450 złotych oraz 10 rat po 450 złotych)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Zaburzenia zachowania i emocji na różnych etapach rozwojowych

Choroby wieku dziecięcego – profilaktyka i promocja zdrowia

Diagnoza psychosomatyczna dzieci i młodzieży

Psychoedukacja i profilaktyka społeczna w szkole

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Rodzina dysfunkcjonalna – przemoc i uzależnienia w środowisku dziecka

Etyka zawodowa specjalistów szkolnych

Komunikacja i pedagogizacja rodziców – systemowe wsparcie rodziny

Interwencja kryzysowa w szkole

Neurodydaktyka z elementami neurobiologii

Techniki relaksacyjne z elementami treningu mentalnego

Diagnoza i terapia zaburzeń neurorozwojowych

Techniki poznawczo-behawioralne w korekcji zachowań trudnych

Emisja Głosu

Socjoterapia z elementami resocjalizacji w środowisku szkolnym

Współpraca szkoły z instytucjami pomocowymi

Wypalenie zawodowe z elementami pracowniczego wsparcia psychologicznego

Pediatryczna Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Socjologia wychowania z elementami socjometrii

Praktyka Zawodowa – 60 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne